Секція з фізичної культури - 2017

Details
Parent Category: Події
Hits: 1292

sektsia2017 300 x 20011 квітня 2017 р. на базі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, відбулося відкрите засідання Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

11 квітня 2017 р. на базі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, відбулося відкрите засідання Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України із запрошенням Президента Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора Кременя Василя Григоровича, ректора Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, члена-кореспондента НАН України, дійсного члена НАПН України, доктора філософських наук, професора Андрущенка Віктора Петровича та директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри ортопедагогіки та реабілітології НПУ імені М.П. Драгоманова Шевцова Андрія Гаррієвича.
В роботі Секції взяли участь члени секції – ректори спеціалізованих вищих навчальних закладів, провідні вчені галузі фізичної культури і спорту, завідувачі кафедр інституту фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова: Голова Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти НАПНУ, доктор економічних наук, професор, ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Імас Євген Вікторович, заступник Голови Секції, перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Дутчак Мирослав Васильович, ректор Харківської державної академії фізичної культури, доктор педагогічних наук, професор Ажиппо Олександр Юрійович, ректор Львівського державного університету фізичної культури, доктор педагогічних наук, професор Приступа Євген Никодимович, ректор Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор Лянной Юрій Олегович, перший проректор Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Цьось Анатолій Васильович, проректор з наукової-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Борисова Ольга Володимирівна, директор інституту фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор Тимошенко Олексій Валерійович, директор науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Кашуба Віталій Олександрович, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Круцевич Тетяна Юріївна, завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор Сущенко Людмила Петрівна, вчений секретар Секції, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті Національного університету фізичного виховання і спорту України , доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Шинкарук Оксана Анатоліївна.
Секцію відкрив Голова Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти НАПНУ, доктор економічних наук, професор, ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Імас Євгеній Вікторович. Він зазначив, що Секція плідно працює з грудня 2014 року, розширює коло цілої низки проблем, які потребують вирішення, підкреслив активність членів Секції та їх співпрацю з різними організаційними структурами.
З вітальним словом виступили Президент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор Кремень Василь Григорович, директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України, доктор педагогічних наук, професор Шевцов Андрій Гаррієвич та ректор Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, член-кореспондент НАН України, дійсний член НАПН України, доктор філософських наук, професор Андрущенко Віктор Петрович.
Президент НАПНУ, доктор педагогічних наук, професор Кремень В.Г. привітав всіх членів Секції та підкреслив значущість роботи Секції. Він зазначив, що основною сферою, що забезпечує розвиток людини, визнано освіту. У зв'язку з цим перед Україною постали складні завдання. По-перше, утвердити в суспільстві пріоритетність науки і освіти. Науки – як сфери, що продукує нові знання, і освіти, що олюднює знання, робить їх діяльнісними. По-друге, що слід суттєво модернізувати освітню діяльність з тим, щоб вона забезпечувала підготовку людини до життя в ХХІ столітті, формувала патріота і конкурентоспроможного громадянина, а значить – конкурентоспроможну європейську Україну.
Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України, доктор педагогічних наук, професор Шевцов А.Г. підкреслив значущість питань порядку денного та особливу увагу звернув на питання екології. Зазначив актуальність даного питання у зв'язку з розробкою Концепції нової української школи – документу, який простою мовою пояснює ідеологію змін в освіті, що закладаються в проекті нового базового закону "Про освіту".
Ректор Андрущенко В.П. привітав учасників засідання в стінах університету, ознайомив з історією навчального закладу, зазначив особливу роль спортивної роботи в університеті, сталі традиції студентського спорту та розкрив перспективи співробітництва з Секцією з фізичної культури і спорту відділення вищої освіти НАПНУ.
В ході засідання Секції було заслухано доповідь Голова Секції з фізичної культури і спорту Імаса Є.В. «Концепція сталого розвитку: екологія і спорт», де було зазначено, що модель сталого, стійкого розвитку, як і будь-яка соціальна модель, є системою інтегрованих компонентів, їх суттєвих відносин і зв'язків, що відображають основний зміст процесів збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку. Згідно з визначенням сутності поняття сталий розвиток суспільства, воно спрямоване на задоволення потреб сучасного покоління без шкоди майбутнім генераціям людей. Вихідними умовами сталого розвитку можна визнати забезпечення: економічного розвитку, що підтримується на основі радикально-модифікованої ринкової системи; природно-екологічної стійкості на базі теорії біотичної регуляції навколишнього середовища; тісної міжнародної співпраці та кооперації для досягнення цілей стійкого розвитку; стійкого соціального розвитку на основі принципу справедливості; екологізації суспільної свідомості, що ґрунтується на використанні системи освіти та засобів масової інформації.
Є. Імас підкреслив, що виходячи з цього, модель сталого розвитку формується з таких основних положень: у центрі уваги мають бути люди та їх право на здорове й плідне життя в гармонії з природою; охорона довкілля повинна стати невіддільним компонентом процесу розвитку, що не може розглядатися окремо від іншого; задоволення потреб у розвитку й збереженні навколишнього середовища; розвиток і збереження довкілля має поширюватися не тільки на нинішнє, а й майбутнє покоління; зменшення розриву між життєвим рівнем у різних країнах та подолання бідності належить до найважливіших завдань світової спільноти. Останнім часом активну роль у вирішенні природоохоронних проблем відіграє спортивне співтовариство. У ряді видів спорту результат безпосередньо залежить від природного середовища. З іншого боку, проведення спортивних змагань впливає на навколишнє середовище, причому цей вплив часто має негативний характер. Голова Секції відзначив позитивні тенденції впровадження концепції сталого розвитку у сферу фізичної культури і спорту в Україні, принциповою позицією якого є логічний перехід від екологізації наукових знань до соціально-економічного розвитку суспільства в цілому.
Доктор педагогічних наук, професор, директор інституту фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Тимошенко О.В. зробив наукову доповідь "Інформатизація професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту".
Проректор з наукової-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Борисова О.В. підняла актуальну проблему щодо застосування ефективних критеріїв оцінки наукової діяльності у вищому навчальному закладі на сучасному етапі та внесла пропозиції для урахування даних критеріїв Міністерством освіти і науки.
Вчений секретар Секції, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті Національного університету фізичного виховання і спорту України, Шинкарук О.А. звітувала про діяльність Секції у 2016 році та окреслила основні завдання на 2017 рік.
Особливу увагу також привернуло питання створення сайту Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Ректор Харківської державної академії фізичної культури, доктор педагогічних наук, професор, Ажиппо О.Ю. та завідуюча Науковим сектором європейського права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук Саннікова М.В. презентували демо-версію сайту.
Вчений секретар Секції, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Шинкарук О.А. розповіла про організаційні заходи щодо створення журналу Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.
При обговоренні даних питань було прийнято рішення щодо створення консорціуму, членами якого стануть Національна академія педагогічних наук України та сім провідних вищих навчальних закладів (спеціалізованих вишів фізкультурного типу та навчальних закладів – членів Секції з фізичної культури і спорту), який розвиватиме журнал та сайт Секції. Визначено назву журналу - «Sport, Нealth and Science», видання - два рази на рік, англійською мовою. Роботу сайту закріплено за Харківською державною академією фізичної культури.
В дискусії взяли участь всі присутні члени секції та викладачі університету.
Також було проведено низку круглих столів членами Секції з фізичної культури і спорту НАПНУ за тематикою:
Круглий стіл 1 був присвячений стану розробки Державного стандарту зі спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура), модераторами виступили доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України Дутчак Мирослав Васильович, доктор педагогічних наук, професор, директор інституту фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Тимошенко Олексій Валерійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Іванова Любов Іванівна. В засіданні круглого столу брали участь викладачі.
Круглий стіл 2 був присвячений удосконалення навчальної програми з фізичної культури для учнів 5-9 класів, модераторами виступили доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України Круцевич Тетяна Юріївна; доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, перший проректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Цьось Анатолій Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання і спорту НПУ ім. М.П. Драгоманова, член робочої групи МОНУ з доопрацювання навчальних програм для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Тимчик Микола Валерійович. В засіданні круглого столу брали участь викладачі університетів та інститутів; вчителі та методисти.